Kategorie produktů

1) PRODÁVAJÍCÍ A PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU HAMASHOP.cz

MYRON MAXX, s.r.o., Panská 16, 68604 Kunovice
IČ 28271891, DIČ CZ28271891
Korespondenční a doručovací adresa pro listovní dokumenty, výměny a vrácení zboží:
MYRON MAXX, s.r.o., Eshop – 
www.hamashop.cz, Růžová 1238, 68601 Uherské Hradiště (na adrese sídla provozovatele v Kunovicích neprobíhá přebírání zboží)


 

2) OBJEDNÁVKA
 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení emailem nebo telefonem. Potvrzení emailem nebo telefonem následuje po přijetí elektronické objednávky od kupujícího Potvrzení o přijetí objednávky do systému (kopie objednávky) není potvrzení. Potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží uvedeného v objednávce. Po potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává závaznou pro obě strany, pokud nedojde smluvními stranami k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky. Za podstatné podmínky se považuje především přesná specifikace zboží uvedená v objednávce, počet objednaných ks, cena za zboží, cena dopravy, forma dopravy a předběžný termín doručení. U zboží, u něhož je potvrzena dostupnost skladem, je doručováno do 2 pracovních dnů.


 

3) STORNO PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Bez udání důvodu - zboží bylo vyprodáno, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena prodávajícího. V těchto případech bude prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem a nabídne podobné zboží ve stejné cenové relaci a kvalitě, případně stornuje provedenou objednávku. V případě, že na zboží byla kupujícím poskytnuta záloha nebo celá částka kupní ceny, bude mu celá zaplacená částka po telefonické dohodě v co nejkratším termínu převedena na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu.
Storno objednávky ze strany kupujícího: 
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího telefonem nebo emailem. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
V souladu se zněním zákona č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy (v případě zásilkového obchodu) do 14 dní od převzetí zboží. 14ti denní lhůta začíná běžet dnem převzetí. Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO). V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů ke vrácení zboží.
Kontaktujte nás písemně (emailem na info@hamashop.cz), že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Jedná se pouze o informaci mailem, na kterou zpravidla nebudeme odpovídat. Slouží pro naše interní pozdější spojení s vyřešením vratky. Uveďte číslo objednávky, datum nákupu a variabilní symbol. Pokud vám zboží již bylo doručeno a převzali jste jej, kontaktujte nás dle výše uvedeného a po dohodě s obchodníkem zboží zabalte a zašlete zpět na naši korespondenční adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi. 
Do balíku prosím vložte Formulář pro výměnu / vratku, který je součástí mailu o expedici zboží. Korespondenční adresa pro zaslání: MYRON MAXX, s.r.o., Eshop – 
www.hamashop.cz, Růžová 1238, 68601 Uherské Hradiště. 
Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. NEZASÍLEJTE v žádném případě zboží NA DOBÍRKU! Zboží zaslané na dobírku nebude našimi pracovníky převzato.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet. V případě zaslání na bankovní účet bude částka za zboží zaslána v zákonné lhůtě do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží, nicméně se snažíme vracet peníze bez zbytečného odkladu.
V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín zaslání peněz posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží. Částka za vrácení zboží /v režimu vratky do 14 dnů/ se ponižuje v případě, že zboží není vráceno v původní jakosti či obalu. Každé vrácení je individuálně posouzeno a zákazník vyrozuměn. Například vrácení bezvadných, ale rozbalených fotoalb je zatíženo srážkou 25% z ceny zakoupeného zboží.

 

UPOZORNĚNÍ

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544 - 545, zákon č.40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku nebo při platbě předem zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek 100,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny právní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 

Nelze vrátit zboží z důvodu vady, která byla uvedena u popisu zboží, kdy z tohoto důvodu byla snížena cena zboží. Pokud má zboží vadu, je to vždy uvedeno v jeho popise: II. jakost - popis vady.

Reklamační řád 
Před uplatněním reklamace překontrolujte, zda jste správně vyplnili objednávku. Omylem objednané výrobky nebudou jako reklamace uznány. Firma si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé reklamace individuálně a rozhodovat, zda reklamace bude uznána. Nelze reklamovat výrobky neúměrně opotřebované používáním. Nepřijmeme rovněž obuv znečištěnou. 
Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno i v případě, že nenašel známky poškození na balíku. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo +420 776 777 669, nebo emailem info@hamashop.cz. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. 

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.  Obsahuje-li zásilka záruční list dodávaný výrobcem, uschovejte jej prosím společně s daňovým dokladem o zaplacení.  Záruční list nelze potvrzovat předem z důvodu možnosti vrátit zboží v zákonné 14 denní lhůtě. V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem: 
Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny: MYRON MAXX, s.r.o., Eshop – 
www.hamashop.cz, Růžová 1238, 68601 Uherské Hradiště nebo na  e-mail: info@hamashop.cz,  to vše bez zbytečného odkladu.  
Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení reklamovaného zboží,

  • důvod reklamace,

  • termín nákupu.


 

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu), event. záruční list. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace).  
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.  V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, nebo bude vrácena peněžní částka.

Rozpor s kupní smlouvou  
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.  

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi.  Na naše zboží se poskytuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data jejího prodeje. Se zakoupenou obuví se Vám dostává do rukou i záruční list, jehož součástí je i návod na údržbu a ošetřování obuvi. Záruční list pečlivě uschovejte, doporučujeme jej předložit v případě reklamace současně s dokladem o zakoupení obuvi.

Nelze reklamovat vadu zboží, kvůli které byla cena zboží snížena. Pokud má zboží vadu, je to vždy uvedeno v popise zboží: II. jakost - popis vady.

Při nedodržení níže uvedených zásad nemůže být Vaše reklamace uznána.

Zboží předložené k reklamaci musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Náš internetový obchod Hamashop.cz je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny, k reklamačnímu řízení.

Podmínky reklamace:
•        případná reklamace musí být uplatněna v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je s ohledem na sortiment přijetí reklamace možné, nebo v jeho sídle, a to bez odkladu, nejlépe ihned při zjištění závady 
•        pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením záručního listu spolu s dokladem o zakoupení obuvi 
•        k reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Obuv nesplňující zásady obecné hygieny nelze převzít k reklamačnímu řízení.
•        reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi 
•        doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen věc převzít se do záruční doby nezapočítává, o tuto dobu se záruční lhůta prodlužuje.Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace 
•        po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká 
•        je-li výsledkem reklamace výměna obuvi, začne běžet nová záruční doba znovu od okamžiku převzetí obuvi

Záruka se vztahuje na: výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. nepár u obuvi, chybějící část výrobku, ..), které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje, a to při dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a údržby uvedeném v záručním listě. Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno příp. znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev), aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka se nevztahuje na: 
Na barevnou změnu obuvi – zejména u tzv. stíraných barev . Jedná se o stírání vrchní barvy – základ zůstává stálý – jedná se o jejich typickou vlastnost podpořenou technologickým postupem výroby – typické pro barevné vzory. 
Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování. Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.), nesprávného užívání a neodborného zásahu.
Mechanicky poškozenou obuv a její části. 
Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběr.


 

4) ZÁRUČNÍ DOKLADY 
Pokud výrobcem nebyl dodán ke zboží záruční doklad, slouží vydaná faktura jako daňový doklad a zároveň jako hlavní záruční list.


 

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hamashop.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu 
www.hamashop.cz firma MYRON MAXX, s.r.o. je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku a doručení zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového obchodu   www.hamashop.cz  zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.


 

6) PLATBY 
A) Zboží může být zasláno na dobírku - je placeno při převzetí zboží kurýrní službě GEIS nebo České poště. 
B) Zboží je možné platit převodem na účet předem - po připsání platby na účet MYRON MAXX, s.r.o. bude zboží ihned odesláno zákazníkovi v běžných dodacích lhůtách.
C) Zboží lze uhradit také prostřednictvím platební brány.
Výhodou platby předem je snížení ceny dopravného o složku doběrečného. Číslo účtu a variabilní symbol Vám zašleme spolu s potvrzením objednávky.

Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Provozovatel obchodu je plátcem DPH. U položek je uplatněna sazba DPH 21%.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7) DOPRAVNÉ 
Zboží zasíláme prostřednictvím dopravní společnost GEIS a také Českou poštou . Zboží bude doručeno do druhého pracovního dne od odeslání, max. do dvou dnů (není-li kalamitní situace). Pokud dojde k prodlení, ihned kontaktujte dopravce popř. nás.


Doprava po Česku:
K ceně zboží je připočtena cena za dopravné:  
Při platbě předem převodem na účet (Zásilkovna, GEIS, Česká pošta) : ....................... 69,-, 89,-,99,- Kč     
Při zaslání dobírkou (GEIS, Česká pošta) :  ............................................... +35,- KčDoprava po Slovensku:
Na Slovensko zasíláme kurýrem GEIS nebo do sítě výdejních míst Zásilkovny. 
K ceně zboží je připočtena cena za dopravné, případně doběrečné:  

Při platbě předem převodem na účet nebo online kartou (Zásilkovna) : ....................... 3,60 EUR
Při platbě předem převodem na účet nebo online kartou (GEIS) : ................................ 4,99 EUR     
Při zaslání dobírkou (GEIS, Zásilkovna) :  ............................................... +1,59 EUR
Při platbě předem na účet nebo kartou online se doběrečné neúčtuje.


Balné neúčtujeme. Platíte pouze poštovné.  

Pokud nebude zásilka převzata (z jakéhokoli důvodu) a zákazník bude požadovat opětovné zaslání zboží, bude znovu účtováno dopravné ve výši 129,- Kč. (Bude se platit dopravci při převzetí zásilky).


8) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem (firmou MYRON MAXX, s.r.o. jako provozovatelem internetového obchodu www.hamashop.cz) a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnu podmínek vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně 1 měsíc před účinností nových podmínek.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 01.04.2015 do doby vydání nových obchodních podmínek.